«Сабантуйга рәхим итегез!» Ӧтиськом Элькун Сабантуе!

    Калык понна та шулдыр сям-йылолэз арлы быдэ радъялоУдмурт Элькунысь йӧскалык политикая министерство, Калыкъёслэн Эшъяськон юртсы но Удмуртиын улӥсь бигер калыклэн мерлыко огазеяськонъёсыз.Та вакытэ бадӟым дасяськон уж нуо «Вотка кар» муниципал кылдытэтысь ӧнерчиос но.

    Сабантуй дыръя ёрос но кар муниципал кылдытэтъёс пӧлын чакламын ортчытыны «Устоез калык азбар» нимо ӵошатскон.

    Котьку сямен ик, ортчоз Сабантуйлэн валтӥсь вожвылъяськонэз -«Көрәш», кудаз нюръяськозы тужгес кужмоосыз батыръёс. Валэн ворртылӥсьеслэн пыриськемзы луоз “джигитовкае” . Шаплы луэмзэс мылкыд карисьёс эскерозы пöртэм ӵошатсконъёсын: кин ке юбо йылэ тубалоз, кин ке мешокен жугиськыса кужымзэс мерталоз, куинетӥосыз ведраосын яке пуньыен курегпузэн бызьылозы.

    Калыкез шулдыртозы Удмуртиысь но Татарстанысь ӧтем коллективъёс «Биеп-җырлап күңел ачыйк!» концертэнызы. Кырӟаны-вераны устоос понна дасямын Такмакъёсъя вожвылъяськон.

    Ужалоз калык киужъёсъя адӟытон-вузкарон. Нимысьтыз “Сабантуй программа” дасямын пиналъёс понна но.