Пиналъёсын пумиськон

    Пиналъёсын пумиськон 1

    5-тӥ «б» классын дышетскисьёсын пумиськылӥз бесерманъёслэн азьветлӥсьсы Сергей Антуганов. Мадиз ас калыкез, «Янчик» ансамбльлэн репертуарез сярысь.

    «Пумиськонмы туж шуныт ортчиз, — гожтэ вотэс бамаз Сегей Антуганов. – Пиналъёс сак, бадӟым тунсыкен кылзӥзы верамме».

    Пумиськонлэн пайдаез но вал – пиналъёс бесерманъёслэн «Корбан» элькун шулдыръяськонзылы дасяськыны юрттыны мылкыд каремзэс веразы.