Кызьпу арамаын – «Кырӟась арама»

    Ижкар Герберын туэ котькыӵе арлыдъем адямиос понна нимысьтыз сэрег луоз — ивортэ «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн мер вотэсын ужась группаез.

    "Удмурт Кенеш" огазеяськон та вакыт шоркарын ортчоно гырон быдтонлы сӥзем шулдыръяськонэз радъян бордын тырше. Ӝук вӧсян, шудонъёс но тодмо удмурт кырӟасьёсын концерт сяна туэ праздник улсын ик "Кырӟась арама" нимо выль ӵектосэз улонэ пыӵатыны чакламын.

    Крезьгуро фестиваль улсын Ижкарлэн ёросъёсысьтыз коллективъёс пыриськозы, асьсэ репертуарысьтызы кырӟанъёсты быдэстозы. Элькун ёросъёсысь но крезьгурчиосты адӟыны луоз. Ӵектосэз радъясьёслэн малпанзы — ужрад улсын бадӟым удмурт хор кылдытыны, гырон быдтонлы сӥзем шулдыръяськонэ вуэм калыкез огазеяны.