Елабугаын удмуртъёслэн нырысетӥ ӧтчамзы дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем ужрадын «Шудком» ортчоз

  Елабугаын удмуртъёслэн нырысетӥ ӧтчамзы дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем ужрадын «шудком» ортчоз 1

  Та нуналъёсы «Шундылэн» азьветлисьёсыз юанъёс дасян бордын тырошо. Удмурт егитъёс бускельесмы доры «Шудком» визьсынанэн мынозы.

  «Малы «Шудком», малы ке шуоно солэн туж аспӧртэмлыко формаез, — шуэ «Шунды» огазеяськонлэн тӧроез Алина Чернова. —  Татын лыдӟонъёс гинэ медаз луэ, мед луозы сыӵе аспӧртэмлыко вераськонъёс, кенешонъёс. Татын милям, «Шундыослэн»,  бадӟым опытмы».

  «Шудком» проект «Шудны» огазяськонлэн та вакытэ тужгес азинскись ужрадэз. Визьсынан 9 командаос бордысен гинэ кутскиз ке, 3-тӥез сезон 20 команда люказ ни. Ижкарысь шудӥсьёс борды ёросъёс но мыло-кыдо итӥськизы. «Шудкомез» радъясьёслэн чакламзыя, ужан амалзы туныско луоз Татарстанын но Башкортостанын улӥсьёс понна.

  Елабугаын научно-практической конференци улсын радъяськись «Шудком» визьсынанэ 10 пала командаос пыриськозы шуыса чаклало. Соослы 20 юанъёс ӵектэмын луозы. Вормись командалы синпель — «Шудкомлэн» кубокез — кылёз.

  http://www.myudm.ru/