Елабугаын удмуртъёслэн нырысетӥ ӧтчамзы дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем ужрадын «Шудком» ортчоз

Та нуналъёсы «Шундылэн» азьветлисьёсыз юанъёс дасян бордын тырошо. Удмурт егитъёс бускельесмы доры «Шудком» визьсынанэн мынозы.

«Малы «Шудком», малы ке шуоно солэн туж аспӧртэмлыко формаез, — шуэ «Шунды» огазеяськонлэн тӧроез Алина Чернова. —  Татын лыдӟонъёс гинэ медаз луэ, мед луозы сыӵе аспӧртэмлыко вераськонъёс, кенешонъёс. Татын милям, «Шундыослэн»,  бадӟым опытмы».

«Шудком» проект «Шудны» огазяськонлэн та вакытэ тужгес азинскись ужрадэз. Визьсынан 9 командаос бордысен гинэ кутскиз ке, 3-тӥез сезон 20 команда люказ ни. Ижкарысь шудӥсьёс борды ёросъёс но мыло-кыдо итӥськизы. «Шудкомез» радъясьёслэн чакламзыя, ужан амалзы туныско луоз Татарстанын но Башкортостанын улӥсьёс понна.

Елабугаын научно-практической конференци улсын радъяськись «Шудком» визьсынанэ 10 пала командаос пыриськозы шуыса чаклало. Соослы 20 юанъёс ӵектэмын луозы. Вормись командалы синпель — «Шудкомлэн» кубокез — кылёз.

http://www.myudm.ru/

Поделитесь с друзьями:

Контентмейкер, мемолог и журналист

Дом Дружбы народов
Добавить комментарий